گری وی - اگه از کارت متنفری اینو ببین

۴۹. ۸۵% مردم از شغلشون متنفرن، اگه از این دسته‌ای اینو ببین