کارخانه محتوا - متنوع سازی

مرحله پنجم: متنوع‌سازی