گری وی - ببین چی روشنت میکنه

۲۸. دنبال اونی باش که روشنت می‌کنه