راجر مک نامی

من سال ۲۰۱۶ در فیسبوک سرمایه‌گذاری کردم، نمی‌توانم ساکت باشم