گری و ی- هیچکس منو 10 سال پیش نمیشناخت

۵۲. هیچکس ۱۰ سال پیش منو نمی‌شناخت