مفاهیم پایه شبکه های اجتماعی 2

جلسه دوم: اهمیت وای دبلیو اِن

[jwp-video n=”1″]

  • جوانان، زنان، شهروندان اینترنتی
  • جوانان، به دست آوردن سهم ذهن
  • زنان، افزایش سهم بازار
  • شهروندان اینترنتی، توسعه‌ی سهم قلب