مسیر جدید مشتریان

جلسه سوم: مسیر جدید مشتریان

[jwp-video n=”1″]

  • بررسی مدل AIDA
  • بررسی مدل A4
  • بررسی مدل A5