چرایی و چگونگی را بشناسید، سپس به سراغ چیستی بروید