جلسه اول ادبیات تبلیغ

آشنایی با نگارش تبلیغات، کپی‌رایتینگ