گری وی - برای انجامش خیلی وقت داری

۱۳. برای انجامش خیلی وقت داری