گری وی - قبل از اینکه تصمیم بگیری اینو ببین

۵۳. قبل از اینکه تصمیم دیگه‌ای بگیری اینو ببین