گری وی - پشیمانی

۴۲. اگه از گذشته پشیمونی اینو نگاه کن