گری و ی - وقتی برای یکی دیگه زندگی میکنی

۳۸. وقتی برای یکی دیگه زندگی می‌کنی