گری وی - چرا کسب و کارهای بزرگ شکست میخورند

۳۴. چرا کسب و کارهای بزرگ شکست می‎‌خورند