چگونه کار خوب بد می‌شود، افراد ذاتاً تنبل‌اند و از کارمتنفر