چگونه کار خوب بد می‌شود، داون‌گِرِید از رسالت به شغل