چگونه کار خوب بد می‌شود، تأثیر معکوس مشوق‌های مالی