۳ روز از پرکارترین روزهای عمرم. ساعت ۶ بعدظهر توی تهران نهمین جمشیم رو برگزار کردیم. بعد از تموم شدنش رفتیم سمت ترمینال جنوب و شب راه افتادیم سمت مشهد. بعد ظهر توی مشهد یه دورهمی داشتیم که نزدیک ساعت ۷ تموم شد و بعدش برگشتم دوباره ترمینال تا بیام سمت تهران. صبح رسیدم تهران و رفتم سرِ اولین جلسۀ حضوری دوره پرسونال برندینگ.

ویدیوهای مشابه