کتاب کار لارس اسونسن

تفصیل کتاب «کار»

۱- موضوع کتاب: کیفیت زندگی | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶

۲- مقدمه، پیگیری self actualization و من واقعی در کار | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰

۳- مقدمه، کار مهمترین منبع معناست، نه تنها منبع | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳

۴- مقدمه، فلسفیدن دربارۀ کار | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷

۵- مقدمه، شغل و بردگی | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷

۶- مقدمه، در جست‌وجوی تعریف کار | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶

۷- مقدمه، کار در زمان و مکان انعطاف‌پذیر | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰

۸- مقدمه، کار در جهت از قوه به فعل درآمدن | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳

دیدگاهتان را بنویسید