کتاب کار لارس اسونسن

تفصیل کتاب «کار»

۱- موضوع کتاب: کیفیت زندگی | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶

۲- مقدمه، پیگیری self actualization و من واقعی در کار | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰

۳- مقدمه، کار مهمترین منبع معناست، نه تنها منبع | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳

۴- مقدمه، فلسفیدن دربارۀ کار | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷

۵- مقدمه، شغل و بردگی | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷

۶- مقدمه، در جست‌وجوی تعریف کار | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶

۷- مقدمه، کار در زمان و مکان انعطاف‌پذیر | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰

۸- مقدمه، کار در جهت از قوه به فعل درآمدن | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳

۹- فصل اول، کار در بین یونانیان | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷

۱۰- فصل اول، کار در بین یونانیان ۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰

۱۱- فصل اول، دلالی از نظر افلاطون و ارسطو | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷

۱۲- فصل اول، ظهور فرهنگ مسیحی کار در قرون وسطا | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

۱۳- فصل اول، اخلاق کاری پروتستان | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴

۱۴- فصل اول، کار برای رستگاری ابدی | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸

۱۵- فصل اول، کار به عنوان مذهب | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱

۱۶- فصل اول، تحول رمانتیک کار | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵

۱۷- فصل اول، از خدمت به خدا تا خدمت به خود | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸

۱۸- فصل اول، فردگرایی و تکلیف جدید «خود شدن» | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲

۱۹- فصل اول (فصل دوم)، فردگرایی و تکلیف جدید «خود شدن» ۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵

۲۰- فصل دوم، کار بهتر از سرگرمی است | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹

۲۱- فصل دوم، نیاز به معنا یک نیاز حیاتی است | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲

۲۲- فصل دوم، تقسیم کار منجر به الیناسیون می‌شود | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶

۲۳- فصل دوم، آزادی یعنی انجام هر کاری هر زمانی که خواستم | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹

۲۴- فصل دوم، تحقق بخشیدن به آرمانی که با جوهره انسانی تطابق دارد | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳

دیدگاهتان را بنویسید